Sulęcin dnia 02-02-2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul.Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AP/ZP/01/18

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust 1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości do 209 tys. euro ,

na dostawę rękawic zabiegowych w rozbiciu na 3 odrębne zadania, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, w poszczególnych zadaniach.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 22-01-2018 r. zostały złożone 2 oferty tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

 

zad.2 - 90.676,80  zł.

 

 

2.

ZARYS International Group 

Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18 ; 41-808 Zabrze

 

zad.1 -  30.916,08  zł.

zad.3 -  61.560,00  zł.

 

1.  Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad. 1  następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 02 – ZARYS International Group  

                    ul. Pod Borem 18 ; 41-808 Zabrze   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      30.916,08  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

60,00

20,00

20,00

100,00

----

------------------------

----------------------------

------------------------

-------------------

 

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/01/18 może być zawarta od 05-02-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą  w dniu 05-02-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

2.  Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad. 2  następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 01 – SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k.

                        ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      90.676,80 

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

 

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

----

------------------------

----------------------------

------------------------

-------------------

 

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/01/18 może być zawarta od 05-02-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą  w dniu 05-02-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.3  następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 02 – ZARYS International Group 

                    ul. Pod Borem 18 ; 41-808 Zabrze

cena oferty brutto:                                                                                                                      61.560,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

02

60,00

20,00

20,00

100,00

 

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/01/18 może być zawarta od 05-02-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 05-02-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

 

 

Z  poważaniem