Sulęcin 29-01-2018 r.

Uczestnicy postępowania

 

SPZOZ- 432/ AP/18

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne AP/ZP/02/18 na dostawę płynów oraz zestawów do ciągłych terapii nerkozastępczych do aparatu Prismaflex.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

płynów oraz zestawów do ciągłych terapii nerkozastępczych do aparatu Prismaflex.   AP/ZP/02/18 

w dniu 26-01-2018 r. wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisów w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 1 pkt. 3  ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1:

  1. Czy zamawiający wydzieli Pozycję 1 do oddzielnego pakietu oraz dopuści płyn substytucyjny Accusol zarejestrowany do zabiegów dializy, hemofiltracji i hemodiafiltracji, stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy a' 5L, bez zawartości K+ i osmolarności 287 mOsm/l. Płyn wytwarzany w firmie Baxter oraz stosowany w Polsce na urządzeniach Prismaflex.

            Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

  1. Czy zamawiający wydzieli Pozycję 2 do oddzielnego pakietu oraz dopuści płyn substytucyjny Accusol zarejestrowany do zabiegów dializy, hemofiltracji i hemodiafiltracji stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy a' 5L, o zawartości K+ 2 mmol/l  i osmolarności 296 mOsm/l. Płyn wytwarzany w firmie Baxter oraz stosowany w Polsce na urządzeniach Prismaflex.

            Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

  1. Czy zamawiający wydzieli Pozycje 3 do oddzielnego pakietu oraz dopuści płyn substytucyjny Accusol zarejestrowany do zabiegów dializy, hemofiltracji i hemodiafiltracji stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy a' 5L, o zawartości K+ 4 mmol/l  i osmolarności 300 mOsm/l. Płyn wytwarzany w firmie Baxter oraz stosowany w Polsce na urządzeniach Prismaflex.

            Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.