Sulęcin 26-01-2018 r.

Uczestnicy postępowania

SPZOZ- 383,387,388 AP/18

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne AP/ZP/02/18 na dostawę płynów oraz zestawów do ciągłych terapii nerkozastępczych do aparatu Prismaflex.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

płynów oraz zestawów do ciągłych terapii nerkozastępczych do aparatu Prismaflex.   AP/ZP/02/18 

w dniach 24-01-2018 r. i 25-01-2018 r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 1 pkt. 3  ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1:

Pytanie 1, zał.2A, poz.9.

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z Zadania nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 2:

Pytanie 1, zał.2A, poz.9.

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20  cm, 25 cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji   9 do osobnego pakietu?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 3:

Pytanie 1, zał.2A, poz.5

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w poz.5 dopuści do zaoferowania bezwapniowy płyn substytucyjny                i dializacyjny o nazwie Biphozyl (zarejestrowany jako produkt leczniczy), o składzie: Mg2+ 0,75 mmol/l, Na+140mmol/l,  Cl-122 mmol/l, fosforany 1 mmol/l , HCO3 - 22 mmol/l, a 5 l x ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia przez zaoferowany produkt pozostałych wymagań zawartych w SIWZ (m. in. pkt 10.3.1.1 i  pkt.10.3.1.2).

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.