Sulęcin dnia 16 -11-2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul.Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AS/ZP/06/17

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości do 209 tys. euro ,

na dostawę  i montaż tomografu komputerowego 16 – sto rzędowego, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 06-11-2017 r. została złożona 1 oferta tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

 

 

888.000,00 zł.

 

 

-------------

 

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------

 

1.  Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 01 –   GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

                          ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      888.000,00  

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą   
                                        wymagania określone w SIWZ , Cena oferty -60%,  Parametry techniczne urządzenia - 40%.                              

                                        Oferta uzyskała: 96,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Parametry techniczne 40%

Liczba pkt w kryterium

-----------------------

Razem

01

60,00

36,00

……………….

96,00

……

…………..

………………..

……………….

……………

 

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

W prowadzonym postępowaniu nieustowiono dynamicznego systemu zakupów

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/06/17  może być zawarta od 17-11-2017 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą  w dniu 17-11-2017 r.,

do siedziby Zamawiającego .

 

 

Z  poważaniem