Sulęcin dnia 14-11-2017 r.

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AP/ZP/06/17

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póżn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości do 209 tys. euro ,

na dostawę leków- antybiotyków w rozbiciu na 5 odrębnych  zadań.

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, w poszczególnych zadaniach.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 18-10-2017 r. zostało złożonych 6 ofert tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

Lek S.A.

ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

 

 

zad.5-    51.840,00 zł.

 

2.

 

INTRA Sp. z o.o. w Restrukturyzacji

ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa

 

zad.5 -    53.362,80 zł.

 

3.

 

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 11 A ,

12-230 Biała Piska

 

zad.1 -  7.776,00 zł.

zad.3 - 26.477,28  zł.

 

 

4.

 

Konsorcjum firm: 

Lider-  PGF URTICA  Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

PGF  S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

zad.1 -  7.884,00 zł.

zad.2 - 41.291,22  zł.

zad.3 - 24.393,31 zł.

zad.4 - 42.431,04  zł.

zad.5 - 53.740,80 zł.

 

5.

 

Konsorcjum firm:

Lider -NEUCA S.A.

NEUCA -LOGISTYKA Sp. z o.o.

FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

 

zad.2 -   46.896,11 zł.

zad.5 -   52.336,80 zł.

 

 

6.

 

SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

 

zad. 1 -  7.938,00 zł.

zad. 2 - 46.458,84zł.

zad. 4 - 46.659,24 zł.

zad. 5 - 52.207,20 zł.

 

1.  Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad. 1 następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 03 – Bialmed Sp. z o.o.

                        ul. Konopnickiej 11 A ,

                       12-230 Biała Piska   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      7.776,00,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

03

60,00

20,00

20,00

100,00

04

59,18

20,00

20,00

99,18

06

58,78

20,00

20,00

98,78

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/06/17  może być zawarta od 20-11-2017 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 20-11-2017 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

2. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.2  następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 04 – Konsorcjum firm: 

                        Lider-  PGF URTICA  Sp. z o.o.

                        ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

                        PGF  S.A.

                        ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      41.291,22  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

04

60,00

20,00

20,00

100,00

05

52,83

20,00

20,00

92,83

06

53,33

20,00

20,00

93,33

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/06/17  może być zawarta od 20-11-2017 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 20-11-2017 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.3  następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 04 – Konsorcjum firm: 

                        Lider-  PGF URTICA  Sp. z o.o.

                        ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

                        PGF  S.A.

                        ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

cena oferty brutto:                                                                                                                      24.393,31  zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

03

55,28

20,00

20,00

95,28

04

60,00

20,00

20,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/06/17  może być zawarta od 20-11-2017 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 20-11-2017 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

4. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.4 następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 04 – Konsorcjum firm: 

                        Lider-  PGF URTICA  Sp. z o.o.

                        ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

                        PGF  S.A.

                        ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

cena oferty brutto:                                                                                                                       42.431,04  zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

04

60,00

20,00

20,00

100,00

06

54,56

20,00

20,00

94,56

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/06/17  może być zawarta od 20-11-2017 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 20-11-2017 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

5. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.5 następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 01 – Lek S.A.

                       ul. Podlipie 16 ,  95-010 Stryków

cena oferty brutto:                                                                                                                      51.840,00  zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

02

58,29

20,00

20,00

98,29

04

57,88

20,00

20,00

97,88

05

59,43

20,00

20,00

99,43

06

59,58

20,00

20,00

99,58

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/06/17  może być zawarta od 20-11-2017 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu  20-11-2017 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

Z  poważaniem