Sulęcin 03-11-2017 r.

Uczestnicy postępowania

 

SPZOZ- 4014/ AS/17

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne AS/ZP/06/17 na dostawę  i montaż tomografu komputerowego 16-sto rzędowego .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  i montaż tomografu komputerowego 16-sto rzędowego.   AS/ZP/06/17 

w dniu 02-11-2017 r. wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisów w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i pkt.4 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1:

 Pytanie 1

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na tomograf, w którym zainstalowana będzie lampa o mniejszej pojemności cieplnej czyli poniżej 6MHU przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych krytycznych aparatu.

Opcjonalnie jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na takie rozwiązanie pojemność cieplna anody może być punktowana, jak w przypadku innych parametrów krytycznych.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o wykreślenie lub poddanie ocenie parametru technicznego określonego przez Zamawiającego jako „Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z gantry tomografu z jednego naciśnięcia klawisza”. Pozostawienie tego warunku jako ocenianego 0-1 sugeruje możliwość złożenia oferty na jeden model tomografu, co bezsprzecznie narusza zasadę uczciwej konkurencji. Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panela bocznego gantry nie jest parametrem krytycznym, definiującym zastosowanie tomografu. Stanowi wartość dodaną, którą Zamawiający winien poddać ocenie a nie obligatoryjnie wymagać.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje SIWZ.

Pytanie 3

Prosimy o wykreślenie lub poddanie ocenie parametru technicznego określonego przez Zamawiającego jako „Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonego punktu referencyjnego wybieranego na gantry (minimum 3 pozycje)”. Pozostawienie tego warunku jako ocenianego 0-1 sugeruje możliwość złożenia oferty na jeden model tomografu, co bezsprzecznie narusza zasadę uczciwej konkurencji. Ilość punktów referencyjnych przy pozycjonowaniu pacjenta stanowi wartość dodaną, którą Zamawiający winien poddać ocenie a nie obligatoryjnie wymagać.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje SIWZ.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach parametru określonego przez Zamawiającego jako „Wyświetlanie filmów instruujących pacjenta o przebiegu badania na panelu informacyjnym na gantry” możliwe jest zaoferowania tomografu z wbudowaną w panel inną funkcją informowania o przebiegu badania niż za pomocą filmu?

 Odpowiadamy: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach parametru określonego przez Zamawiającego jako „Minimalny możliwy do uzyskania rozmiar izotropowego voxela x=y=z w [mm] dla każdego czasu obrotu, w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstw” możliwe jest zaoferowanie tomografu cechującego się parametrem technicznym na poziomie ≤ 0.625mm. Z tabeli parametrów wynika, iż jest to kryteriom na tyle nieistotne dla Zamawiającego, iż nie poddał go ocenie.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje SIWZ.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach parametru określonego przez Zamawiającego jako „Ilość akwizycyjnych pól obrazowania [n]” Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tomografu z ilością akwizycyjnych pól obrazowania mniejszych niż 3. Z tabeli parametrów wynika, iż jest to kryteriom na tyle nieistotne dla Zamawiającego, iż nie poddał go ocenie.

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 Z poważaniem.