Sulęcin 02-11-2017 r.

Uczestnicy postępowania

 

SPZOZ-4889, 4001 AS/17

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne AS/ZP/06/17 na dostawę  i montaż tomografu komputerowego 16-sto rzędowego .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  i montaż tomografu komputerowego 16-sto rzędowego.   AS/ZP/06/17 

w dniu 31-10-2017 r. wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i pkt.4 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1:

 

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami i dostępami serwisowymi?

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga nowego urządzenia oraz pełnego oprogramowaniem wymienionego w SIWZ, kody z dostępami serwisowymi są po stronie firmy świadczącej usługę  serwisową.

 

Firma 2:

 

1.     Dotyczy SIWZ, punkt 10.3.1.1 - Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia  w dokumentach typu prospekt, broszura, dane techniczne jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 2a do siwz, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.?

      Odpowiadamy: Tak. Zamawiający potwierdza.

2.     Dotyczy SIWZ, punkt 10.3.1.1 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje dostarczenia deklaracji zgodności, certyfikatu, wpisu do rejestru wyrobów medycznych oraz materiałów informacyjnych na wezwanie, a nie wraz z ofertą, składaną w wyznaczonym w SIWZ terminie.

            Odpowiadamy: Tak. Zamawiający potwierdza.

3.     Dotyczy Załącznika nr 2a, pkt 101:

a)    Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 512 kbit/s, ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

      Odpowiadamy: Tak. Zamawiający zapewnia łącze internetowe o przepustowości  
      minimum  512 kbit/s, , ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym 
      Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec

b)    W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

      Odpowiadamy: Zgodnie z odpowiedzią zawartą jw. (w pkt 3a).

c)     Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

      Odpowiadamy: Zgodnie z odpowiedzią zawartą jw. (w pkt 3a).

d)    Czy Zamawiający zamierza podpisać z wybranym Wykonawcą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych?

            Odpowiadamy: Tak. Zamawiający zamierza podpisać z wybranym Wykonawcą   
            umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

4.     Dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 4

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje czasu reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin ( przyjazd na wezwanie lub zdalna interwencja internetowa) oraz maksymalnego czasu naprawy nie przekraczającego 5 dni roboczych zgodnie z zapisami punktów 98 i 100 załącznika nr 2a.

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający oczekuje czasu reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin ( przyjazd na wezwanie lub zdalna interwencja internetowa) oraz maksymalnego czasu naprawy nie przekraczającego 5 dni roboczych.

5.     Dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 5

 

Prosimy o potwierdzenie, iż okres gwarancji ulega przedłużeniu o ilość dni takiej niesprawności sprzętu medycznego, która uniemożliwia wykonywanie badań.

Odpowiadamy: Tak. Potwierdzamy, iż okres gwarancji ulega przedłużeniu o ilość dni takiej niesprawności sprzętu medycznego, która uniemożliwia wykonywanie badań.

 

6.     Dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 1 pkt 1

W par 6 ust. 1 pkt 1 Wzoru Umowy Zamawiający zastrzegł karę umowną „w wysokości 1% w przypadku opóźnień w dostawie towaru, za każdy roboczy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego dostarczenia przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto”.

Zdaniem Wykonawcy kara umowna określona na 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia jest karą rażąco wygórowaną.

Jak wskazuje się w najnowszym orzecznictwie dotyczącym kar umownych, rażącego wygórowania kary należy rozpatrywać m.in. w odniesieniu do wartości brutto przedmiotu umowy. Przy ustalaniu kar umownych należy brać także pod uwagę stosunek wysokości zastrzeżonej kary do wysokości realnie poniesionej szkody (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r. o sygn. VI ACa 611/15, Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2016 r. o sygn. akt I ACa 1673/15).

W tego typu stosunkach zobowiązaniowych, karą zwykle stosowaną przez zamawiających jest kara w przedziale 0,1-0,2 % za każdy dzień zwłoki. Niewątpliwie zatem kara umowna w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia może zachwiać równowagę pomiędzy jej wysokością a wysokością wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

         Ponadto Wykonawca nie może odpowiadać, za zdarzenia, które powstały nie z jego winy, dlatego          uzasadniona jest zmiana zastrzeżenia kary umownej z „opóźnienia” na „zwłokę”, która uzależniona      jest od winy Wykonawcy.

W związku z powyższym, czy Zamawiający zmieni ww. postanowienie umowne na: „w wysokości 0,1% w przypadku zwłoki w dostawie towaru, za każdy roboczy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego dostarczenia przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto” ?

     Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

7.     Dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 3 pkt 2

 

W par. 6 ust. 3 pkt 2 Wzoru Umowy Zamawiający zastrzegł karę umowną, jaką powinien zapłacić Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego „w wysokości 2% wynagrodzenie brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego”. Natomiast w § 6 ust. 1 pkt 2 Wzoru Umowy wprowadził analogiczną karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jednakże zastrzegł ją już w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

 

Wobec powyższego Wykonawca, w celu ujednolicenia ww. postanowień umownych oraz zrównania sytuacji prawnej stron stosunku cywilnoprawnego, wnosi o zmianę SIWZ w § 6 ust. 3 pkt 2 Wzoru Umowy na: „w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego”,

ewentualnie o zmianę SIWZ w § 6 ust. 1 pkt 2 Wzoru Umowy na „w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy”.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy prac adaptacyjnych:

8.     Czy pomiędzy dostawą, a uruchomieniem nowego aparatu Zamawiający przewiduje magazynowanie nowego aparatu w pomieszczeniach magazynowych Zamawiającego znajdujących się na terenie szpitala ?

      Odpowiadamy: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość magazynowania nowego
      aparatu w pomieszczeniach magazynowych Zamawiającego znajdujących się na terenie
      szpitala.

9.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 31.12.2017?

      Odpowiadamy: Nie. Zgodnie z SIWZ.

10. Czy pomiędzy dostawą, a uruchomieniem nowego aparatu Zamawiający przewiduje magazynowanie nowego aparatu w pomieszczeniach magazynowych Zamawiającego znajdujących się na terenie szpitala ?

      Odpowiadamy: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość magazynowania nowego
      aparatu w pomieszczeniach magazynowych Zamawiającego znajdujących się na terenie
      szpitala.

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenie personelu zostało przeprowadzone po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i nie warunkowało jego podpisania i wystawienia faktury?

      Odpowiadamy: Tak. Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenie personelu zostało przeprowadzone po podpisaniu protokołu odbioru  
      końcowego i nie warunkowało jego podpisania i wystawienia faktury.

12. Zamawiający w pkt 91 załącznika 2A wymaga zamontowania odpowiednich systemów odbierania ciepła z pomieszczenia sterowni i badań w celu utrzymania temperatury zgodnie z wytycznymi producenta tomografu, natomiast w punkcie 108 wymaga by aparat został zainstalowany na istniejącym kablu zasilającym, istniejącym systemie klimatyzacji. Bez wymiany posadzki. Dodatkowo w  Formularzu ofertowym istnieje informacja, iż cena zawiera koszt urządzenia, wniesienia i transportu.

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy jedynymi kosztami jest dostawa tomografu z wyposażeniem, transport, wniesienie, instalacja na zastanej infrastrukturze, projekt osłon stałych, natomiast pozostałe koszty związane z Zamówieniem, w tym adaptacja pomieszczeń zgodna z wytycznymi producenta oferowanego aparatu ( o ile będzie konieczna np. wymiana kabla, zwiększenie efektywności klimatyzacji, zwiększeni ochronności radiologicznej i inne niezbędne prace dla prawidłowego działania aparatu TK) będą po stronie Zamawiającego.

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający wymaga przekazanie technicznych wytycznych instalacyjnych do  2 dni od daty podpisania umowy.

13. Prosimy o potwierdzenie, iż zgłoszenie nowej pracowni do odbioru Sanepidu                                             i przeprowadzenie tegoż odbioru, leży w gestii Zamawiającego?

      Odpowiadamy: Tak. Zgłoszenie nowej pracowni do odbioru Sanepidu  i przeprowadzenie
      tegoż odbioru, leży w gestii Zamawiającego.

14. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach związanych z odbiorem pracowni przez Sanepid, po stronie Dostawcy będzie jedynie przekazanie Zamawiającemu niezbędnych protokołów z testów akceptacyjnych, potrzebnych mu do odebrania pracowni ?

      Odpowiadamy: Zamawiający wymaga dostarczenie niezbędnych protokołów z testów akceptacyjnych oraz nowego projektu osłon,
      potrzebnych do odebrania pracowni przez Sanepid.

15. Jaką ilość  / tygodniową – 7 dni lub miesięczną / badań zakłada Zamawiający po instalacji nowego tomografu ? Ilu pacjentów ?

      Odpowiadamy: Zamawiający zakłada średnio-miesięcznie 370 badań dla 350 pacjentów.

16. Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie aktualnych podstropowych przepustów kablowych na cele instalacji nowego tomografu ?

      Odpowiadamy: Tak. Zamawiający dopuszcza.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

Z poważaniem.