Sulęcin 16-10-2017 r.

Uczestnicy postępowania

SPZOZ- 3660/ AP/17

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne AP/ZP/06/17 na dostawę leków- antybiotyków w rozbiciu na 5 odrębnych  zadań.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

leków- antybiotyków w rozbiciu na 5 odrębnych  zadań.   AP/ZP/06/17 

w dniu 16-10-2017 r. wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisów w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i pkt.4 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Firma 1:

  1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 2 pozycji 8.3 (Clindamycinum, 0,3g / 2ml amp x 5 amp.), co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

  1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 2 pozycji 12 (Meropenem), co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

  1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 2 pozycji 17 (Vancomycinum), co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycji 11 (Linezolid) produktu leczniczego w opakowaniu typu fiolka? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji 11 do osobnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza opakowanie typu fiolka. W dalszej cześć pytania 
      Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

  1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z pakietu 2 informacji znajdującej się pod tabelą ilościowo – cenową dotyczącą poz. 6 Ceftazidimum. W ww. pozycji w pakiecie 2 opisany jest inny asortyment.

      Odpowiadamy: Zamawiający wykreślił z pakietu 2 informację znajdującą się pod tabelą , 
     doprecyzowane w brzmienie określonym w wyjaśnieniu_II  SPZOZ – 3642, 3647/AP/17

  1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 4 pozycji 4.2 (Ceftazidimum 1g fiol. (Sucha subst.), co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

       POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

Z poważaniem.