Sulęcin 16-10-2017 r.

Uczestnicy postępowania

SPZOZ- 3642, 3647/ AP/17

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne AP/ZP/06/17 na dostawę leków- antybiotyków w rozbiciu na 5 odrębnych  zadań.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

leków- antybiotyków w rozbiciu na 5 odrębnych  zadań.   AP/ZP/06/17 

w dniu 13-10-2017 r. wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisów w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i pkt.4 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Firma 1:

1.      Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują fiol, amp? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę.

2.      Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 2 poz. 12 (Meropenem) wymaga, aby trwałość roztworu do wstrzyknięć dożylnych preparatu po przygotowaniu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. C, lub 12 h w temperaturze 2-8 st. C i była udokumentowana zapisem  w Charakterystyce Produktu Leczniczego, oraz  aby trwałość roztworu do infuzji preparatu meropenem po przygotowaniu z 0,9% chlorkiem sodu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. C, lub 24 h w temperaturze 2-8 st. C i była udokumentowana zapisem  w Charakterystyce Produktu Leczniczego ?

      Odpowiadamy: Zamawiający nie wymaga.

3.      Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 2  poz. 12 (Meropenem) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych?

      Odpowiadamy : Zamawiający nie wymaga.

4.      Proszę o wyjaśnienie, czy uwaga pod pakietem II dot. Ceftazidinum nie powinna dotyczyć pakietu IV poz. 4?

      Odpowiadamy:  Zamawiający wykreśla:  uwagę pod zadaniem  II dot. Ceftazidinum         
      „Poz. 6. Ceftazidinum w dawce 0,5g i 1g musi pochodzić od jednego producenta, dawka 0.5g i 1g
       musi posiadać rejestrację poniżej 3 m-ca życia oraz zachowywać trwałość po rozpuszczeniu przez   
       24h w temp. 2-8ºC

        Zamawiający dodaje:  uwagę pod zadaniem  IV dot. Ceftazidinum poz.4                    
        „Ceftazidinum w dawce 0,5g i 1g musi pochodzić od jednego producenta, dawka 0.5g i 1g   
       musi posiadać rejestrację poniżej 3 m-ca życia oraz zachowywać trwałość po rozpuszczeniu przez
       24h w temp. 2-8ºC”

  1. Czy w pakiecie II poz. 11 Linezolid Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu pakowanego w KabiPac?

      Odpowiadamy:  Zamawiający dopuszcza.

Firma 2:

  1. Czy Zamawiający w załączniku 2D dopuści lek Cefazolin-MIP 2g z jednoczesnym przeliczeniem ilości?    

      Odpowiadamy:  Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.   

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

       POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

Z poważaniem.