Sulęcin 13-10-2017 r.

Uczestnicy postępowania

 

 

SPZOZ- 3624 AP/16

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne AP/ZP/06/17 na dostawę leków- antybiotyków w rozbiciu na 5 odrębnych  zadań.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

leków- antybiotyków w rozbiciu na 5 odrębnych  zadań.   AP/ZP/06/17 

w dniu 12-10-2017 r. wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisów w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i pkt.4 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1:

 

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr.4 zał.2D poz. 4 – Ceftazidinum  0,5 oraz 1,0?

   Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje  SIWZ.

 

 

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

Z poważaniem.