Sulęcin dnia 19 -07-2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul.Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AS/ZP/05/17

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póżn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości do 209 tys. euro ,

na dostawę  odczynników do analizatora parametrów krytycznych – gazometrii i dzierżawę analizatora parametrów krytycznych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 07-07-2017 r. została złożona 1 oferta tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B

01-531 Warszawa

 

 

92.923,87 zł.

 

 

-------------

 

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------

 

1.  Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 01 –  ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA Sp. z o.o.

                        ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      92.923,87  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów. Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

……

…………..

………………..

……………….

……………

 

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/05/17  może być zawarta od 21-07-2017 r.

 

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 21-07-2017 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

.

 

 

 

Z  poważaniem