Sulęcin dnia 27-06-2017 r.

 

 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul.Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AS/ZP/04/17

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póżn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust1  ustawy          z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości do 209 tys. euro ,

na usługę odbioru i transportu odpadów medycznych wraz z przekazaniem ich do unieszkodliwienia,

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, w poszczególnych zadaniach.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 01-06-2017 r. zostały złożone 2 oferty tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

REMONDIS MEDISON Sp. z o.o.

ul. Puszkina 41

42-530 Dąbrowa Górnicza

 

93.656,30 zł.

 

2.

 

Vincomed Jacek Komorowski

ul. Kasztanowa 2

66-008 Słone

 

87.161,26 zł.

 

1.  Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad. 1 /2A następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 02 – Vincomed Jacek Komorowski

                       ul. Kasztanowa 2, 66-008 Słone   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      87.161,26  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Warunki płatności 40%

Liczba pkt w kryterium

 

Razem

01

55,84

40,00

……………….

95,84

02

60,00

40,00

……………….

100,00

 

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/04/17  może być zawarta od 03-07-2017 r.

 

 

 

Z  poważaniem