Sulęcin 13-06-2017 r.

 

 

Uczestnicy postępowania

SPZOZ- 2096, 2098 ,2099, 2111 / AP/17

 

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne AP/ZP/05 /17 na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na 12 odrębnych zadań.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) informuję,

 iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

 materiałów opatrunkowych w rozbiciu na 12 odrębnych zadań. AP/ZP/05/17.         

 

w dniach 09-06-2017 r., 12-06-2017 r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1:

Pakiet 6

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta zamawiający oczekuje dodatkowo, aby gąbki hemostatyczne były również elastyczne i niełamiące się, wchłaniające się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, szczelnie przylegające i łączące się z krwawiącą tkanką zachowując swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią?

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający oczekuje dodatkowo, aby gąbki hemostatyczne były również elastyczne i niełamiące się, wchłaniające się od 4 do 6 tygodni.

Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 7 cm x 5 cm x 0,1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 7 cm x 5 cm x 1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 2:

 

Zadanie nr 1

1.      poz. 18: Czy Zamawiający pisząc o możliwości sterylizacji ma na myśli możliwość sterylizacji parą wodną?

      Odpowiadamy: Zamawiający wymaga możliwość sterylizacji parą wodną.

Zadanie nr 2

1.      poz. 1-8: Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Zadanie nr 11

1.      poz. 4: Czy Zamawiający wymaga pieluszek dla dzieci posiadających pozytywną opinie Instytutu Matki i Dziecka lub instytucji równoważnej?

      Odpowiadamy: Zamawiający wymaga.

Dotyczy treści umowy

1.      Czy bieg terminu dostaw przypadać ma w dni robocze, przy czym za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

      Odpowiadamy: Tak termin dostaw przypadać ma w dni robocze.

2.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna za zwłokę w wykonaniu dostawy (§ 6 ust. 1 lit. b) naliczana była od wartości części dostawy zrealizowanej ze zwłoką?

      Odpowiadamy: Kara umowna za zwłokę w wykonaniu dostawy, naliczana będzie od   
      wartości części dostawy zrealizowanej ze zwłoką.

3.      Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

            Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 3:

 

Zadanie 4, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie gazika w rozmiarze 10 cm x 16 cm. Gazik do dezynfekcji, nasączony 70% alkoholem izopropylenowym, pakowany pojedynczo – gazik złożony czterokrotnie, 8 warstw włókniny.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu wymaganej ilości w formularzu asortymentowo – cenowym tj. zał. zad.4, poz.1.

 

Firma 4:

 

PAKIET 2

Poz. nr 31 - prosimy Zamawiającego o podanie wymaganej ilości niejałowych serwet gazowych.

Odpowiadamy: Zamawiający omyłkowo nie zamieścił w załączniku zadaniu nr.2 poz.31  wymaganej ilości sztuk w opakowaniu oraz zapotrzebowanie na 24 miesiące.

Ilość sztuk w opakowaniu  - a’20 szt. , zapotrzebowane (opakowań) -500 op.

 

 

 

Z  poważaniem.