Sulęcin 30-05-2017 r.

Uczestnicy postępowania

SPZOZ-  1946 / AS/17

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne AS/ZP/04/17 na  usługę: odbioru i transportu odpadów medycznych wraz z przekazaniem ich do unieszkodliwienia.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz.2164)  informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę:

 odbioru i transportu odpadów medycznych wraz z przekazaniem ich do unieszkodliwienia, AS/ZP/04/17  

W dniu 29-05-2016 r. wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art.38 ust.2 i 4 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1:

1. Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: „odbiór i transport odpadów medycznych wraz

 z przekazaniem ich do unieszkodliwienia”, w SIWZ w pkt.10.3.1.1 w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga tylko przedstawienia decyzji na transport natomiast w Formularzu cenowym załącznik nr 2A poz. 1-6 przy wyszczególnieniu kodów przeznaczonych do unieszkodliwienia przedmiot zamówienia określony jest na Transport i unieszkodliwianie odpadów.

W związku z powyższym proszę o doprecyzowanie co jest przedmiotem zamówienia oraz jakie decyzje są wymagane?

Odpowiadamy: Przedmiotem zamówienia jest „odbiór i transport odpadów medycznych wraz z przekazaniem ich do unieszkodliwienia” decyzje wymagane zgodnie z SIWZ tj. z pkt.10.3.1.

 

 2. Zamawiający w SIWZ w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pkt. 3.4.6

„Odpady medyczne Zamawiającego winny być po każdym odbiorze przekazywane (w ustawowym terminie) przez Wykonawcę do termicznego unieszkodliwienia do spalarni odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej, zgodnie z zasadą bliskości, na terenie województwa lubuskiego i posiadającej wolne moce przerobowe umożliwiające unieszkodliwienie w/w odpadów Zamawiającego w wysokości co najmniej 1700

 

Oraz

 

 W pkt 3.4.15

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił unieszkodliwienie odpadów poprzez spalenie w spalarni odpadów medycznych z zachowaniem zasady bliskości określonej w art. 20 ust. 3-6 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.21 z późn. zm.).

 

W związku z powyższym w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wnosimy o wymóg posiadania przez Wykonawcę aktualnych umów ze spalarniami oraz dodanie zapisu w poniższej formie:

 

„W związku z obowiązkiem spalania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych na obszarze województwa, na terenie którego zostały wytworzone lub w miejscu położonym najbliżej miejsca ich wytworzenia Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsca unieszkodliwiania odpadów.

Wskazanie miejsca unieszkodliwiania odpadów musi być poświadczone dokumentami potwierdzającymi, że Wykonawca posiada umowę ze spalarnią z obszaru województwa lubuskiego oraz drugą z obszaru województwa lubuskiego lub sąsiedniego – jako spalarnię alternatywną.”

Odpowiadamy: Zamawiający nie posiada wiedzy co do formy współpracy pomiędzy wykonawcami a podmiotami zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów medycznych. Odpady odbierane przez wykonawcę muszą być „gospodarowane” z zachowaniem

ustawy o odpadach z dnia 14-12-2012 r. (Dz.U. 2013.21 ze  zm.)

 

3. Zamawiający zgodnie z SIWZ w pkt. 3.4.3 wymaga od Wykonawcy by na czas trwania umowy wynajął Zamawiającemu 6 szt. pojemników o pojemności 660-670 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów.

Zwracam się zatem z pytaniem czy odbiór odpadów będzie dokonywany w Kontenerach zbiorczych wraz z ich wymianą czy „luzem” w opakowaniach jednorazowych (np. workach)?

Odpowiadamy: Odpady przekazywane będą w szczelnie zamkniętych i oznakowanych  zbiorczych workach jednorazowego użytku  oraz opakowaniach plastikowych.

 

4. Zamawiający we Wzorze Umowy w §4 pkt. 8 wymaga by transport odpadów medycznych realizowany był samochodem dostawczym w zabudowie kontener- chłodnia.

Zgodnie z Ustawą o odpadach oraz aktualnymi przepisami ADR dotyczącymi transportu odpadów medycznych nie ma takiego wymogu by samochody były wyposażone w kontener-chłodnie.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie wymogu zabudowy kontener-chłodnia.

Odpowiadamy: Zamawiający zgodnie z art.38 ust. 4 wykreśla słowo „chłodnia”, utrzymuje zapis SIWZ w zakresie wymogu  posiadania zabudowy kontenerowej.

 

 

Z poważaniem.