Sulęcin dnia 24 -05-2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul.Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AS/ZP/03/17

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póżn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości do 209 tys. euro ,

na dostawę  odczynników do analizatora immunochemicznego oraz dzierżawę analizatora immunochemicznego, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 11-05-2017 r. została złożona 1 oferta tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

 

 

487.601,40 zł.

 

 

-------------

 

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------

 

1.  Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 01 –  ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o.

                        ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      487.601,40  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów. Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  50%

Liczba pkt. w kryterium

Parametry techniczne 50%

Liczba pkt w kryterium

-----------------------

Razem

01

50,00

50,00

……………….

100,00

……

…………..

………………..

……………….

……………

 

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/03/17  może być zawarta od 26-05-2017 r.

 

 

.

Z  poważaniem