Sulęcin 10-05-2017 r.

Uczestnicy postępowania

SPZOZ – 1665/ AS/17

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne AS/ZP/03 /17, na  dostawę  odczynników do analizatora immunochemicznego oraz dzierżawę analizatora immunochemicznego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.)  informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do analizatora immunochemicznego oraz dzierżawę analizatora immunochemicznego Znak: AS/ZP/03/17      

w dniu 08-05-2017 r. wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisu treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 2 i 4 i 6 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1

I Parametry graniczne:

1.     Czy Zmawiający przyzna punkty za parametr oceniany nr 1, jeśli zaoferowany zostanie analizator immunochemiczny nastołowy, ale wyposażony w dodatkowa szafkę, na której zostanie umieszczony. Szafka stanowi dodatkowe wyposażanie i może służyć do przechowywania akcesoriów wykorzystywanych przez analizator.

Odpowiadamy: Nie. Zgodnie z  SIWZ.

2.     Czy Zamawiający oceniając ilość miejsc odczynnikowych w oferowanym analizatorze wymaga i przyzna punkty oceniane, jeśli oferowany analizator posiada większą niż 24 pozycje odczynnikowe niezależne od menu testów, jakie będą na analizatorze wykonywane? Z uwagi na to, iż parametr ten jest wysoko punktowany prosimy o określenie ile miejsc odczynnikowych oferowany analizator powinien mieć więcej niż wymagane 24, aby otrzymać aż 30 punktów ocenianych.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

3.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na pokładzie analizatora odczynniki były przechowywane w temperaturze 3 – 10 0C?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

4.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zafrunie testu o oznaczania tropiony, który się przy 99 percentylu populacji osób zdrowych charakteryzuje się nieprecyzyjnością - CV < 10 %? Test o wyższej czułości będzie dostępny od sierpnia 2017 r i automatycznie zastąpi dotychczas używany.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

5.     Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu do oznaczenia HBSAg, który w swojej nazwie nie posiada informacji, że jest testem „ultra czułym”. W diagnostyce laboratoryjnej nie ma sprecyzowanego określenia jakie kryteria ma spełniać taki test. Oferowany test jest testem, który wykorzystuje się do badań przesiewowych i spełnia wszystkie kryteria stawiane takiemu oznaczeniu (czułości analitycznej 0,056 IU/ml ( poniżej 0,1 ng/ml).

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

6.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do oznaczania HCV i HIV produkowanych przez firmę Biorad na potrzeby oferowanego analizatora?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

7.     Czy Zamawiający przyzna punkty oceniane (punkt nr 7) jeśli w kasetach po 100 testów umieszczany są w analizatorze odczynnik do oznacznia TSH wykonywany przez Zamawiającego w największej ilości, a pozostałe testy w opakowaniach po 50 oznaczeń? Analizator ma możliwość dostawiania odczynników w dowolnym momencie, a na pokładzie jednocześnie jest zapas na 1250 oznaczeń co przy średnim dziennym zużyciu testów 36 powinno być ilością zabezpieczającą potrzeby Zamawiającego.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

8.     Czy zakres liniowości HCG 10 000 należy rozumieć jako zakres liniowości uwzględniający automatyczne rozcieńczenie próbki w analizatorze bez udziału operatora?

Odpowiadamy: Nie. Wynik w pierwszym oznaczeniu bez uwzględnienia automatycznego rozcieńczenia próbki.

9.      Czy przez zapis „Wyniki muszą być jednoznacznie interpretowane w pierwszym powtórzeniu, wynik dodatni lub ujemny w oparciu o wyznaczony punkt cut-off, bez podawania wartości granicznych tzw. szarej strefy…” , że odczynnik spełniający ten warunek, zgodnie z zapisami w ulotce odczynnikowej, powinien być jednoznacznie intepretowany bez konieczności wykonania badań powtórnych w przypadku także wyniku dodatniego przy pierwszym powtórzeniu?

Odpowiadamy: Nie. Zgodnie z SIWZ.

10.  Czy Zamawiający przyzna punkty oceniane za punkt 14a, jeśli w ulotkach odczynnikowych brak jest jednoznacznej informacji wpływie schorzeń nerek na występowanie fałszywie zawyżonych wyników oznaczeń?

Odpowiadamy: Tak, jeżeli będzie poparte materiałami, publikacjami fachowymi.

11.  Czy Zmawiający dopuści, aby informacje o podziale wartości 99 percentyla na płeć były dostępne dla oferowane odczynnika w literaturze fachowej, a nie w ulotce odczynnikowej?

Odpowiadamy: Nie. Zgodnie z SIWZ

12.  Czy przez ‘konfekcjonowanie odczynnika w kasetach” Zamawiający rozumie i wymaga, aby odczynniki konfekcjonowane były w zintegrowanych opakowaniach zawierających wszystkie składowe odczynnika, a nie w oddzielnych butelkach?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

13.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przyznać punkt oceniany (nr19) jeśli stabilność wszystkich odczynników poza jednym wynosi minimum 28 dni?

Odpowiadamy: Nie. Zgodnie z SIWZ.

14.  Czy przez stabilność kalibracji Zamawiający rozumie, stabilność kalibracji odczynnika przy założeniu jego ciągłego przechowywania na pokładzie?

Odpowiadamy: Nie.

15.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przyznać punkt oceniany (nr24) jeśli stabilność kalibracji wszystkich odczynników poza jednym wynosi minimum 28 dni?

Odpowiadamy: Nie. Zgodnie z SIWZ.

16.  Czy kalkulując ofertę przetargową należy przyjąć częstość kalibracji, jako zgodnie z informacją podaną w ulotkach odczynnikowych, przy założeniu stałego przechowywania odczynników na pokładzie, czy też Zamawiający będzie kalibrował testy w sytuacji, kiedy kontrole jakości będą wskazywały na konieczność wykonania kalibracji? Takie rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie ilości kalibratorów zgodnie z ich rzeczywistym zużyciem, a nie z ich teoretyczną stabilnością? Taka kalkulacja pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie wartości oferty.

Odpowiadamy: Częstotliwość kalibracji zgodna z informacjami z ulotek odczynnikowych.

17.  Czy kalkulując ofertę przetargową należy przyjąć stabilność odczynników na pokładzie, zgodnie z informacją podaną w ulotkach odczynnikowych, przy założeniu stałego przechowywania odczynników na pokładzie, czy też kalkulując ilość oferowanych odczynników można było zaoferować ich ilość zgodnie z rzeczywistą, a nie teoretyczną stabilnością odczynników na pokładzie analizatora? Takie założenie zakłada, że testy te będą wykorzystywane po otwarciu tak długo jak długo kontrola jakości dopuszczać będzie ich stosowanie. Czas użycia odczynników nie przekraczałby czasu ich przydatności do użycia podanego na opakowaniu. Taka kalkulacja w przypadku testów wykonywanych w małych ilościach pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie wartości oferty.

Odpowiadamy: Nie. Kalkulacje oferty przetargowej należy podać zgodnie z informacją podaną w ulotkach odczynnikowych.

18.  SIWZ 10.1.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie opisów technicznych na CD lub w wersji papierowej – osobno zbindowanej i podpisanej tylko na pierwszej stronie?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza na załączenie opisów technicznych w wersji papierowej – osobno zbindowanej i podpisanej tylko na pierwszej stronie.

19.  SIWZ 10.3.1.2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie na wezwanie kart charakterystyk substancji niebezpiecznej na CD lub w wersji papierowej – osobno zbindowanej i podpisanej tylko na pierwszej stronie?

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kart charakterystyk  wyłącznie na nośniku elektronicznym np. CD.

 

 Działając na podstawie art.38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz 2164 z późn. zm. ) Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 11-05-2017 r. godz. 10:00 na 12-05-2017 r. godz.10:00 oraz termin otwarcia ofert z dnia  11-05-2017 r. godz. 12:00 na 12-05-2017 r. godz.12:00.                

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i dokonane zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

                                                                                                          Z poważaniem.