Ogłoszenie nr 80958 - 2017 z dnia 2017-05-10 r.
Sulęcin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 78079 - 2017
Data: 02/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Witosa  7, 69200   Sulęcin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 559 500, e-mail zozsul@mp.pl, faks 957 552 157.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-sulecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 11/05/2017, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 12/05/2017, godzina: 10:00