Sulęcin 09-05-2017 r.

Uczestnicy postępowania

SPZOZ – 1658, 1662/ AS/17

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne AS/ZP/03 /17, na  dostawę  odczynników do analizatora immunochemicznego oraz dzierżawę analizatora immunochemicznego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.)  informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do analizatora immunochemicznego oraz dzierżawę analizatora immunochemicznego Znak: AS/ZP/03/17      

w dniu 08-05-2017 r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1

1.     Dotyczy  zapisu umowy par 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu wzoru umowy na: „ Jeżeli należności nie zostaną uregulowane w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, natomiast nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Kupującego”?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

2.     Dotyczy  zapisu umowy par 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający dopuszcza, aby faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru, lecz posiadała  list przewozowy.

3.     Dot.  zapisu SIWZ pkt. 10.3.1.2. „Kopie aktualnych, charakterystyk niebezpiecznych substancji chemicznych”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kart charakterystyk  wyłącznie na nośniku elektronicznym np. CD?

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kart charakterystyk  wyłącznie na nośniku elektronicznym np. CD.

4.     Dot. pkt. 7, Zał. 2B do SIWZ: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeśli odczynniki konfekcjonowane są w buteleczkach wstawianych do statywów, które automatycznie ładowane/rozładowywane są do/z karuzeli odczynnikowej?

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający uzna za spełniony warunek.

5.     Dot. Zał. 2B do SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie nr fabrycznego oferowanego analizatora po podpisaniu umowy? 

Uzasadnienie: Wykonawca na etapie składania ofert nie jest w stanie podać numeru fabrycznego oferowanego analizatora, gdyż  taki numer znany jest dopiero po rezerwacji na magazynie konkretnego analizatora, a dana czynność może zostać wykonana dopiero na etapie uzyskania wyniku postępowania.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza podanie nr. fabrycznego oferowanego analizatora po podpisaniu umowy.

6.     Dot. pkt. 6, Tabela A, Zał. 2A do SIWZ: Czy poprzez nazwę testu CES (S) Zamawiający ma na myśli test do oznaczania antygenu karcinoembrionalnego (CEA)?

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający ma na myśli test do oznaczania antygenu karcinoembrionalnego (CEA).

7.     Czy kalibratory i kontrole przeznaczone do kalibracji i kontroli oznaczeń wymienionych oznaczeń w tabeli A, powinny zostać wycenione w tabeli B.

Odpowiadamy: Tak. Kalibratory i kontrole przeznaczone do kalibracji i kontroli oznaczeń wymienionych oznaczeń w tabeli A, powinny zostać wycenione w tabeli B.

8.     Czy Zamawiający poprzez zapis w załączniku 2A  „Wartość oferty dla zad. 2A (odczynniki do analizatora immunochemicznego na 36 m-cy)”  rozumie wartość oferowanych odczynników, akcesoriów i części zużywalnych? A „wartość oferty dla zad. 2B” wyłącznie wartość  dzierżawy analizatora immunochemicznego za 36 m-cy.

Odpowiadamy: Tak. W załączniku 2A Zamawiający miał na myśli Wartość oferty dla zad. 2A (odczynniki do analizatora immunochemicznego za 36 m-cy)”  suma Tabeli A +Tabeli B.,  „wartość oferty dla zad. 2B” wyłącznie wartość  dzierżawy analizatora immunochemicznego za 36 m-cy.

9.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie Internetu w miejscu instalacji oferowanego analizatora immunochemicznego celem podłączenia analizatora do bezpiecznej i certyfikowanej sieci AbbottLink (potwierdzone odpowiednimi Certyfikatami Bezpieczeństwa) umożliwiającej pełną zdalną diagnostykę analizatora, przesyłanie uaktualnień protokołów badań a także najnowocześniejszy proaktywny monitoring  zapobiegający przestojom w pracy analizatora ?

Uzasadnienie: Oferowane analizatory posiadają wbudowane oprogramowanie umożliwiające monitorowanie błędów występujących w trakcie pracy analizatora z automatycznym i bezobsługowym powiadamianiem serwisu o występujących problemach tzw. proaktywny monitoring. Powyższe rozwiązanie pozwala unikać nieprzewidzianych przestojów analizatora a dodatkowo poprzez wgląd w historię błędów odpowiednio przygotować wizytę serwisu w celu usunięcia usterki. Dodatkowo zdalne podłączenie umożliwia w pełni bezobsługowe uaktualnienie protokołów badań, ulotek a także instrukcji użytkowania.

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający udostępni Internet w miejscu instalacji oferowanego analizatora immunochemicznego.

 

Firma 2

1.     Dot. pkt. 14a, Zał. 2B do SIWZ: Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia spełnienia warunku „Brak interferencji (fałszywego zawyżania wyniku) dla pacjentów ze schorzeniami nerek” poprzez załączenie stosownych publikacji lub zapisów w ulotkach odczynnikowych?

      Odpowiadamy: Tak Zamawiający wymaga.

2.     Dot. pkt. 19, Zał. 2B do SIWZ: Czy poprzez zapis „Stabilność odczynników minimum 28 dni, w analizatorze lub lodówce zewnętrznej”  Zamawiający ma na myśli okres stabilności odczynników po otwarciu po pierwszym użyciu przechowywanych w aparacie lub w lodówce zewnętrznej?

      Odpowiadamy: Tak. Zapis „Stabilność odczynników minimum 28 dni, w analizatorze lub lodówce zewnętrznej”  Zamawiający ma na  

      myśli okres stabilności odczynników po otwarciu po pierwszym użyciu przechowywanych w aparacie lub w lodówce   
      zewnętrznej.

 

 

                        Z poważaniem.