Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Ochrona danych osobowych


Ochrona danych osobowych w SPZOZ w Sulęcinie jest zgodna z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (KLAUZULA INFORMACYJNA)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sulęcinie, ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin;

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@szpital-sulecin.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Narodowy Fundusz Zdrowia oraz - w wymaganym zakresie - organy administracji państwowej, uprawnione do tego z mocy prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych.

design: www.stronydlaciebie.pl