Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Aktualności i ogłoszenia:

Ogłoszenie (2016-12-28)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 i  ust.2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2016r. poz. 1638) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182), Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa .

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( DZ.U. z 2011r. Nr. 151 poz. 896) ., tj.:

1) posiadać tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,

2) posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,

3)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4)      inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

5)      zaświadczenie o niekaralności,

6)      zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na  stanowisku objętym konkursem,

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016r. poz. 922 ze zm.)

Kandydaci na  stanowisko objęte konkursem proszeni są o składanie dokumentów w terminie 30 dni od daty opublikowania  ogłoszenia w gazecie. Kopie dokumentów,  o których mowa w pkt 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z § 12 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, przy czym na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej  kopercie, na której kandydat umieszcza  swoje imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin

  z dopiskiem na kopercie „ Konkurs na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa.”

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZOZ w Sulęcinie udostępnione są do wglądu w Sekretariacie Szpitala ul. Witosa 7 (Administracja).   O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  Postępowanie konkursowe będzie rozstrzygnięte w ciągu 60 dni od upływu terminu   

  składania ofert.

 

    materiały własne SPZOZ

    design: www.stronydlaciebie.pl