Sulecin, 11-09-2019 r.

 

Do wszystkich Wykonawców

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowanie prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych pn. „usługa badań z zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz usługa medyczna w zakresie zadań zespołu kontroli zakażeń szpitalnych” dla Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie” ZP/PU/01/19. zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej.

 

1.      INFORMACJE OGÓLNE  

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, czyli do dnia  22-08-2019 r., do godz. 10:00, do Sekretariatu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie wpłynęły 2 oferty od następujących Wykonawców:

 

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawców, którzy złożyli oferty

Zaoferowana cena brutto PLN

 

1

 

Diagnostyka Sp. z o.o.,

ul. Życzkowska 16, 31-864 Kraków,

 REGION ZACHODNI,

ul.Piłsudskiego15, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

185.969,82 zł.

 

 

2

 

SYNEVO Sp. z o.o.,

ul. Zamieniecka 80/401

04-158 Warszaw

 

         259.524,75 zł.

 

 

2.      WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

     

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena brutto  85%

Liczba pkt. w kryterium

Maksymalny termin dostarczenia Zamawiającemu wyniku laboratoryjnego

 w wersji pisemnej- podać w dniach - 15%

Liczba pkt w kryterium

 

Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę (W)

01

85,00

15,00

……

100,00

02

60,84

12,09

………

72,93

 

W wyniku oceny ofert, dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium cena oferty brutto : 85 %,  maksymalny termin dostarczenia Zamawiającemu wyniku laboratoryjnego w wersji pisemnej- podać w dniach - 15% .

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznał ofertę firmy:

 

1. Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Życzkowska 16, 31-864 Kraków,

    REGION ZACHODNI,  ul.Piłsudskiego15, 66-400 Gorzów Wlkp.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie wymogi i warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu cena oferty brutto : 85 %,  maksymalny termin dostarczenia Zamawiającemu wyniku laboratoryjnego w wersji pisemnej- podać w dniach - 15% .

 

3.     TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY

 

Powyższe zawiadomienie,  w stosunku do wykonawcy, którego ofertę wybrano jest jednocześnie zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy.

 

Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień  17-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin.

 

 

                                                                                             

                                                                                                          …………………..

                                                                                                          Z poważaniem.

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 11-09-2019 r. pismo wysłano droga elektroniczną do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, zamieszczono na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawuającego ; www.szpital-sulecin.pl

Zamawiający wzywa o niezwłoczne potwierdzenie odebrania czytelnego pisma na e-mail: zozsul@mp.pl